PMS voor DB(F)M contracten

Prestatie Meet Systemen (PMS)
Veel grote projecten zowel in de natte als droge infrastructuur worden door Rijkswaterstaat (RWS) als Design Build Finance Maintain (DBFM) gecontracteerd. De gecontracteerde opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de infrastructuur. Gedurende de looptijd van het project (tot wel meer dan 30 jaar) krijgt deze de verplichting, de infrastructuur – conform de vooraf gedefinieerde kwaliteitseisen en voor het bedoelde gebruik – in te richten en in stand te houden (de prestatie). In ruil voor de prestatie krijgt de opdrachtnemer periodiek een beschikbaarheidsvergoeding, waarmee hij gedurende de looptijd van het project zijn investering en de lopende kosten terugverdient. Om de prestaties inclusief de bewijsvoering vast te leggen is een Prestatie Meet Systeem (PMS) nodig.

Soltegro ontwerpt en ontwikkelt PMS’en. Onze gestructureerde en traceerbare manier van ontwerpaanpak sluit goed aan bij de Electronic Data Processing (EDP)-audit. Al meerdere systemen zijn succesvol in productie genomen.

Vaststellen beschikbaarheidsvergoeding
Voor het vaststellen van de prestatie en de daaraan gekoppelde vergoeding wordt binnen DBFM-contracten gebruik gemaakt van het PMS. Dit integrale systeem legt de prestatie van de opdrachtnemer vast inclusief de bewijsvoering of er aan de relevante eisen uit het DBFM-contract wordt voldaan. Resultaten van alle relevante verificaties, inspecties, metingen, toetsen en de tijdige uitvoering ervan en de op ieder moment actuele beschikbaarheidsgegevens van de infrastructuur worden in het systeem vastgelegd. Op basis hiervan wordt met de contractueel vastgestelde rekenregels die in het systeem zijn geïmplementeerd periodiek de beschikbaarheidsvergoeding vastgesteld.

Objectief vaststellen
Een PMS moet in staat zijn om objectief vast te stellen wat de geleverde prestatie is. Het voorkomt discussie en interpretatieverschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De eisen uit het contract en de rekenregels met betrekking tot de hoogte van de vergoeding moeten correct zijn geïmplementeerd. Het systeem moet de integriteit van de ingevoerde gegevens en rekenregels borgen, betrouwbaar en robuust zijn. Daarnaast is de borging van kwaliteit ook belangrijk. De borging van de kwaliteitsaspecten vindt plaats door een contractueel verplichte EDP-audit. Voordat het PMS in productie mag, moet deze audit positief afgesloten worden en moet dit jaarlijks bevestigd worden.

Generiek PMS
In de basis zitten er voor een PMS grote overeenkomsten tussen zowel droge als natte infraprojecten. Om onze kennis en ervaring steeds mee te nemen in de bouw van een PMS ontwikkelen we een Generiek PMS. Deze is gebaseerd op een lagenstructuur die in de basis algemeen is en naar boven toe steeds specifieker wordt richting een nat of droog project, en aan de top echt project specifiek is. Vanuit een software repository kan zo een specifiek project PMS gegenereerd en geconfigureerd worden. Hierdoor profiteren alle projecten van verbeteringen en doorontwikkeling, wat resulteert in lagere kosten voor de ontwikkeling van een project specifiek PMS en lagere kosten voor onderhoud en beheer. Verder maakt het Generiek PMS gebruik van Microsoft ASP.NET core, waarmee het zeer toekomstbestendig is en vrijheid geeft in hosting keuze (on-premise of in the cloud).

Voorbeelden van in gebruik genomen Prestatie Meet Systemen:

Tweede sluis Eefde – DBFM looptijd 27 jaar
Sluis Eefde ligt aan de IJssel aan het begin van de Twentekanalen naar Enschede en Almelo. De sluis wordt ook wel de poort van Twente genoemd, omdat het voor de binnenvaart de enige toegang is tot de Twentekanalen. Deze, op het oog relatief kleine, sluis verwerkt dan ook jaarlijks circa 15.000 schepen die vracht vervoeren tussen Noord- en Oost-Europa en de grote havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen. De sluis is een essentiële logistieke schakel binnen het landelijke en Europese vervoer over water. Er is sprake van te lange wachttijden (> 30 minuten) waardoor de reistijden van het vervoer over de Twentekanalen onbetrouwbaar worden. Daarnaast is één sluis kwetsbaar in geval van onderhoud en calamiteiten. Om deze knelpunten op te lossen besloot de minister van Infrastructuur & Milieu begin 2012 om het sluiscomplex uit te breiden met een tweede sluis. Soltegro heeft in opdracht van de combinatie “Lock to Twente” (L2T) het PMS voor de Realisatiefase geleverd. Dit PMS is opgeleverd aan L2T in de vorm van een dienst ofwel “PMS as a Service” (PMSaaS).

Uitbreiding Sluis Eefde voor de Exploitatiefase maakt gebruik van het Generieke PMS. Dit PMS gaat op de beschikbaarheidsdatum (20 april 2020) as. live.

 

Rijnlandroute DBM looptijd 15 jaar

De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. Met deze nieuwe route wordt gebouwd aan de economische versterking van de regio en geïnvesteerd in de bereikbaarheid en leefbaarheid van het gebied. De weg lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk.

Twee van de drie projecten van de RijnlandRoute zijn inmiddels in uitvoering. Het project N434/A44/A4, waarvan de geboorde tunnel onderdeel uitmaakt, wordt uitgevoerd door aannemerscombinatie Comol5, het project N206 Tjalmaweg door Boskalis. Het derde project van de RijnlandRoute, de N206 Europaweg, is nog in voorbereiding.

De verwachting is dat de RijnlandRoute eind 2022 gereed is.

Voor COMOL5 is Soltegro gestart met de ontwikkeling van het PMS Rijnlandroute. Dit PMS gaat de prestaties meten voor de Exploitatiefase en zal medio 2022 in productie gaan.

Keersluis Limmel

Keersluis Limmel – DBFM looptijd 33 jaar
De circa tachtig jaar oude keerschutsluis Limmel bij Maastricht wordt vervangen door een nieuwe en bredere keersluis. De Maasroute wordt, mede dankzij de nieuwe keersluis, beter bevaarbaar voor grotere binnenvaartschepen en is straks één van de belangrijkste scheepvaartverbindingen in Europa. Voor het fiets- en autoverkeer komt een nieuwe weg over de sluis die zorgt voor een betere verkeersveiligheid. Soltegro heeft in opdracht van BESIX, de hoofdaannemer, het PMS gerealiseerd.

Foto: Besix

Prinses Beatrixsluis

3e kolk Beatrixsluis – DBFM looptijd 27 jaar
De Prinses Beatrixsluis is de grootste monumentale binnenvaartsluis van Nederland. Deze sluis ligt in het Lekkanaal bij Nieuwegein. Jaarlijks passeren ongeveer 50.000 schepen de Beatrixsluis. Het Lekkanaal is de belangrijkste rechtstreekse hoofdvaarwegverbinding tussen de havens van Rotterdam en Amsterdam. De 3e kolk zorgt ervoor dat het scheepvaartverkeer de Prinses Beatrixsluis ook in de toekomst vlot en veilig kan passeren. De schepen kunnen hierdoor het sluizencomplex aanzienlijk sneller passeren. Dankzij de grotere, bredere en diepere kolk mogen de steeds groter wordende binnenvaartschepen straks wel door de sluis. Tevens wordt een deel van het Lekkanaal verbreed om ruimte te maken voor extra ligplaatsen. Soltegro heeft in opdracht van de combinatie Sas van Vreeswijk het PMS gerealiseerd.

Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Paul Kok

Meer informatie
Wilt u meer informatie over PMS’en? Neem contact op via info@soltegro.nl of bel 010 – 202 26 60.