PMS voor DBFM contracten

Veel grote projecten zowel in de natte als droge infrastructuur worden door Rijkswaterstaat (RWS) als Design Build Finance Maintain (DBFM) gecontracteerd. De gecontracteerde opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de infrastructuur. Gedurende de looptijd van het project (tot wel 25 jaar) krijgt hij de verplichting, de infrastructuur conform de vooraf gedefinieerde kwaliteitseisen, voor het bedoelde gebruik, in te richten en in stand te houden (de prestatie).  In ruil voor de prestatie krijgt de opdrachtnemer periodiek een beschikbaarheidsvergoeding. Hiermee verdient hij gedurende de looptijd van het project zijn investering en de lopende kosten terug en als hij goed presteert realiseert hij zijn begrote rendement.

De hoogte van de beschikbaarheidsvergoeding wordt periodiek vastgesteld op basis van de daadwerkelijk door de opdrachtnemer geleverde prestatie. Voor het vaststellen van die prestatie en de daaraan gekoppelde vergoeding wordt binnen DBFM contracten gebruik gemaakt van een Prestatie Meet Systeem (PMS). Dit is een integraal systeem voor het vastleggen van de prestatie van de opdrachtnemer inclusief de bewijsvoering of er aan de relevante eisen uit het DBFM contract wordt voldaan. Resultaten van alle relevante verificaties, inspecties metingen, toetsen en de tijdige uitvoering ervan en de op ieder moment actuele beschikbaarheidsgegevens van de infrastructuur worden in het systeem vastgelegd. Op basis hiervan wordt met de contractueel vastgestelde rekenregels die in het systeem zijn geïmplementeerd periodiek de beschikbaarheidsvergoeding vastgesteld.

Een PMS moet in staat zijn om objectief vast te stellen wat de geleverde prestatie is. Het voorkomt discussie en interpretatieverschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De eisen uit het contract en de rekenregels met betrekking tot de hoogte van de vergoeding moeten correct zijn geïmplementeerd. Het systeem moet de integriteit van de ingevoerde gegevens en rekenregels borgen, betrouwbaar en robuust zijn. Borging van de kwaliteitsaspecten vindt plaats door een contractueel verplichte positief af te sluiten EDP-audit voordat het PMS in productie mag.

Soltegro heeft meerdere PMS succesvol ontworpen en in productie gebracht.  Onze gestructureerde en traceerbare manier van ontwerp aanpak sluit goed aan bij de Electronic Data Processing (EDP)-audit. Inmiddels zijn er twee projecten waarbij het door ons ontwikkelde PMS life is. Voor een derde project is net de EDP-audit, een voorwaarde voor het aanvangscertificaat succesvol afgesloten.

Keersluis Limmel – DBFM looptijd 33 jaar
De circa tachtig jaar oude keerschutsluis Limmel bij Maastricht wordt vervangen door een nieuwe en bredere keersluis. De Maasroute wordt mede dankzij de nieuwe keersluis beter bevaarbaar voor grotere binnenvaartschepen en is straks een van de belangrijkste scheepvaartverbindingen in Europa. Voor het fiets- en autoverkeer komt een nieuwe weg over de sluis die zorgt voor een betere verkeersveiligheid. Soltegro heeft in opdracht van BESIX, de hoofdaannemer de het PMS gerealiseerd.

3e kolk Beatrixsluis – DBFM looptijd 27 jaar
De Prinses Beatrixsluis is de grootste monumentale binnenvaartsluis van Nederland. Deze sluis ligt in het Lekkanaal bij Nieuwegein. Jaarlijks passeren ongeveer 50.000 schepen de Beatrixsluis en het Lekkanaal is de belangrijkste rechtstreekse hoofdvaarwegverbinding tussen de havens van Rotterdam en Amsterdam. De 3e kolk zorgt ervoor dat het scheepvaartverkeer de Prinses Beatrixsluis ook in de toekomst vlot en veilig kan passeren. De schepen kunnen het sluizencomplex in de toekomst aanzienlijk sneller passeren. Dankzij de grotere, bredere en diepere kolk mogen de steeds groter wordende binnenvaartschepen straks wel door de sluis. Tevens wordt een deel van het Lekkanaal verbreed om ruimte te maken voor extra ligplaatsen. Soltegro heeft in opdracht van de combinatie Sas van Vreeswijk het PMS voor de tijdelijke situatie (tijdens de bouw) gerealiseerd en is bezig met realisatie van het PMS voor de definitieve situatie.

Tweede sluis Eefde – DBFM looptijd 27 jaar
Sluis Eefde ligt aan de IJssel aan het begin van de Twentekanalen naar Enschede en Almelo. De sluis wordt ook wel de poort van Twente genoemd, omdat het voor de binnenvaart de enige toegang is tot de Twentekanalen. Deze, op het oog relatief kleine, sluis verwerkt dan ook jaarlijks circa 15.000 schepen die vracht vervoeren tussen Noord- en Oost-Europa en de grote havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen. De sluis is een essentiële logistieke schakel binnen het landelijke en Europese vervoer over water. Er is sprake van te lange wachttijden (> 30 minuten) waardoor de reistijden van het vervoer over de Twentekanalen onbetrouwbaar worden. Daarnaast is één sluis kwetsbaar in geval van onderhoud en calamiteiten Om deze knelpunten op te lossen besloot de minister van Infrastructuur & Milieu begin 2012 om het sluiscomplex uit te breiden met een tweede sluis. Soltegro levert in opdracht van de combinatie “Lock to Twente” (L2T) het PMS. De EDP-audit voor dit PMS, een onderdeel voorwaarde voor het verkrijgen van het aanvangscertificaat (toestemming start bouw van het complex) is in juni succesvol afgesloten. Verschil ten opzichte van bovenstaande projecten is dat dit PMS geen software of systeem levering is maar in de vorm van een dienst ofwel “PMS as a Service” (PMSaaS) aan L2T wordt geleverd.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact op via info@soltegro.nl of bel 010 – 202 26 60.