Projecten

VIRTUELE AFSLUITDIJK

Voor Levvel, de bouwcombinatie die verantwoordelijk is het ontwerpen, bouwen, financieren en onderhoud van de Afsluitdijk hebben wij de Virtuele Afsluitdijk gebouwd. Dit is een virtuele representatie van de bestaande omgeving met daarin de nieuwe watermanagement en -veiligheid objecten, waaronder de nieuwe keer- en spuisluizen en vismigratierivier. De virtuele sluizen, deuren en keringen werken en zijn bestuurbaar.

Ook hebben we een aantal scenario’s gemaakt waarbij de werking van het systeem en het gedrag van de industriële automatisering wordt aangetoond. Onder de scenario’s zijn hoogwater situaties nagebootst waardoor een operator kan trainen wat te doen in een dergelijke situaties en wat de effecten van zijn handelingen zijn.

FUNCTIERECONSTRUCTIE OOSTERSCHELDEKERING

De stormvloedkering van de Oosterschelde is een waterbouwkundige constructie die moet verhinderen dat er grote hoeveelheden water de Oosterschelde instroomt en tot overstromingen leidt. De stormvloedkering bestaat uit beweegbare schuiven die de Oosterschelde afsluit van de Noordzee. In het kader van levensverlengend onderhoud moeten onderdelen daarvan gerenoveerd en/of vervangen worden. Een cruciaal onderdeel in de bedrijfsvoering is het bedienings- en besturingssysteem. Komende jaren wordt het systeem vervangen c.q. gemoderniseerd. In aanloop naar dit vervangingstraject heeft Soltego in opdracht van Rijkswaterstaat de huidige functionaliteit eenduidig en volledig in kaart gebracht.

Soltegro heeft de volledige functionaliteit van het bedienings- en besturingssysteem vastgelegd in een functioneel ontwerp. Daarbij is de functionaliteit gemodelleerd met SysML modellen, welke met Enterprise Architect (EA) zijn opgezet. Met onze tool WordGro worden de documenten van de modellen automatisch gegenereerd vanuit EA. De kennis van de modellen en het gebruik van EA is geborgd bij de beheerders.

PMS voor DBMF contracten

Veel grote infrastructurele projecten worden door Rijkswaterstaat als Design Build Finance Maintain (DBFM) gecontracteerd. Een Prestatie Meet Systeem (PMS) is een integraal systeem voor het vastleggen van de prestatie van de opdrachtnemer inclusief de bewijsvoering. Soltegro heeft meerdere PMS’en succesvol ontworpen en in productie gebracht.

Keersluis Limmel

Diverging Diamond Interchange (DDI) verificatietool voor RijnlandRoute

De provincie Zuid-Holland legt tussen Katwijk en Leiden een nieuwe wegverbinding aan, de RijnlandRoute. Voor deze nieuwe route heeft Soltegro in opdracht van COMOL5 een virtuele verificatietool ontwikkeld, die gebruikt wordt voor het toetsen van een specifieke, nog niet in Nederland voorkomende, wegsituatie: Diverging Diamond Interchange (DDI). De DDI is een slimme wegoplossing die de verkeershinder rond snelwegen flink weet te beperken. COMOL5 gebruikt de verificatietool om onderzoek te doen naar menselijk rijgedrag tijdens verschillende verkeersscenario’s op verschillende momenten van de dag. Daarnaast wordt de verificatietool gebruikt voor het kijken naar verkeersveiligheid en wetgeving met bevoegd gezag.

De Groene Boog

Consortium de Groene Boog legt een nieuwe energieneutrale snelweg aan tussen de A13 bij Rotterdam The Hague Airport en de A16/A20 bij het Terbregseplein. De 11 km lange A16 Rotterdam zorgt ervoor dat het verkeer op de A13, A20 en omliggende lokale wegen straks vlotter door kan rijden. De nieuwe verbinding draagt bij aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. Soltegro is als onderaannemer van het consortium betrokken bij diverse onderdelen van het project.

Informatie AR Applicatie voor Wavin Nederland

In opdracht van Wavin Nederland heeft Soltegro een informatieve augmented reality (AR) applicatie gebouwd voor de Wavin Academy. De Wavin Academy is een kenniscentrum ingericht voor iedereen die direct of indirect met leidingsystemen werkt en zijn/ haar Wavin-productkennis wil vergroten. De applicatie toont AR-animaties met aanvullende Wavin-productinformatie om bezoekers op een innovatieve wijze te informeren.

3D ontwerp van trafocellen

Voor hoogspanningsstation Westwoud voert Soltegro op dit moment ontwerpwerkzaamheden uit in opdracht van Liandon. Het gaat hier om een complexe bestaande situatie in de transformatorcellen waarbij een deel van de constructies moet worden gehandhaafd en een deel vervangen.
Om de bestaande situatie goed in beeld te krijgen hebben we de bestaande situatie in 3D met grote nauwkeurigheid gescanned en deze informatie omgezet in een bruikbaar 3D-model van de as-built situatie.

COVRA

De Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) heeft als taak om radioactief afval op een veilige manier te verzamelen, te verwerken en op te slaan.  Hierbij wordt gebruik gemaakt van een volledig geautomatiseerd systeem voor het transporteren en opslaan van hoogradioactief afval van de Nederlandse kernreactoren. Deze besturing naderde het einde van de levensduur. Het systeem had tevens een aantal punten waarop zowel verbetering van de technische oplossing als het proces noodzakelijk was. Soltegro heeft de problemen en knelpunten in het proces geïnventariseerd en een plan voor de modernisering en verbetering voorgesteld.

Renovatie 380-kV stations

Een aantal jaar geleden is TenneT gestart met het programma RenSec wat staat voor Renovatie Secundaire installaties. Soltegro voert nu samen met Dynniq de renovatie van vier 380-kV stations uit. Op de stations moeten de komende jaren nagenoeg alle besturingssystemen en de daarbij behorende beveiligingen worden gerenoveerd. Deze vervanging vindt plaats terwijl het station in bedrijf blijft. Integratie van oude en nieuwe systemen en ook de ombouwmethodiek zijn hierbij van groot belang om ongeplande uitval tegen te gaan. Soltegro is in dit project volledig verantwoordelijk voor alle engineeringswerkzaamheden.

ORBIT Trein applicatie

ORBIT is een nieuw waarschuwingssysteem dat op basis van rijweg-instelinformatie en actuele positie informatie de machinist van een trein waarschuwt wanneer met (te) hoge snelheid op een stop tonend sein (STS) wordt afgereden. Deze applicatie is het onderdeel van het ORBIT systeem dat als embedded systeem in de trein wordt geplaatst.

Velsertunnel

De Velsertunnel is met een leeftijd van bijna 60 jaar de oudste snelwegtunnel van Nederland. De tunnel was toe aan een flinke renovatie, vrijwel dagelijks veroorzaakten te hoge vrachtwagens schade aan het tunneldak. Ook moesten veel installaties, zoals het blussysteem en de ventilatie, worden vervangen zodat deze voldoen aan strengere veiligheidseisen. Daarom heeft Rijkswaterstaat de tunnel in 2016 een grootschalige onderhoudsbeurt gegeven.

De opdracht voor deze renovatie is door Rijkswaterstaat gegund aan de combinatie Hyacint. Deze combinatie bestaat uit Besix Nederland, Dura Vermeer, Spie en Croon. Wij zijn door Hyacint gevraagd om de eisen compleet en helder te krijgen, een integraal functioneel ontwerp te realiseren en de testplannen en protocollen op te stellen.