Privacy verklaring

Soltegro persoonsgegevens 

In dit privacy statement beschrijft Soltegro hoe zij uw persoonsgegevens zullen behandelen met als doel het kunnen aanbieden van hoogwaardige en veilige producten en diensten en klanten en belangstellenden.

Wat is een persoonsgegeven

Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt Soltegro de door u zelf verstrekte dan wel beschikbaar gestelde persoonsgegevens bij het aangaan van een overeenkomst dan wel persoonsgegevens die zijn verstrekt bij getoonde interesse in onze producten en diensten.

Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen 

De verwerking van persoonsgegevens vindt door Soltegro plaats op basis van een van de onderstaande grondslagen:

 • Toestemming;
 • Uitvoering van een overeenkomst;
 • Wettelijke verplichting;
 • Gerechtvaardigd belang.

Onze gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, beveiliging, IT-beheer, marktonderzoek, analyse van producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken en intern beheer.

Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

Soltegro verwerkt uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst;
 • Klanten en geïnteresseerden informeren over producten en diensten;
 • Klanten en geïnteresseerden informeren over relevante actualiteiten, acties, nieuwsbrieven, evenementen, onderzoeken en soortgelijke activiteiten;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Delen met derden 

Soltegro deelt persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende gevallen:

 • Het verwerken van persoonlijke gegevens door derden aan wie de verwerking is uitbesteed door Soltegro in het kader van haar bedrijfsvoering;
 • In geval van een wettelijk voorschrift of een bevel van de bevoegde autoriteit;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Indien deze derden conform de AVG worden aangemerkt als verwerker, zal Soltegro schriftelijke afspraken met hen maken. Door Soltegro ingeschakelde verwerkers handelen op instructie en onder verantwoordelijkheid van Soltegro.

Doorgifte persoonsgegevens buiten de EU

De persoonsgegevens die worden verwerkt door Soltegro worden opgeslagen in ordners of op de ICT-infrastructuur van ofwel Soltegro zelf, een leverancier of beiden binnen de EER. Als persoonsgegevens naar een ontvanger buiten de EER worden verzonden, gebeurt dit alleen naar een ontvanger in een land dat volgens de Europese Commissie een voor persoonsgegevens passend beschermingsniveau biedt.

Als persoonsgegevens naar een ontvanger in een land worden verstuurd dat geen passend beschermingsniveau biedt, zal Soltegro ervoor zorgen dat de wettelijk vereiste waarborgen worden getroffen zoals vermeldt in de AVG.

Bewaartermijnen

Soltegro bewaart persoonsgegevens overeenkomstig haar interne bewaartermijnenbeleid zolang:

 • Een klantrelatie met Soltegro aanwezig is of u interesse blijft tonen voor de producten en/of diensten van Soltegro.
 • Soltegro wettelijk verplicht is uw gegevens te bewaren.
 • Soltegro op grond van noodzakelijkheid meent uw gegevens te mogen bewaren.

Uw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens Soltegro van u heeft vastgelegd en aan welke categorie organisaties en derden Soltegro uw persoonsgegevens heeft verstrekt.

 • Naast het recht op inzage heeft u met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens de volgende wettelijke rechten. Deze rechten kunnen slechts worden uitgeoefend voor zover de wet deze rechten toekent:
 • Het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens daarop is gebaseerd;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Het recht om uw gegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;
 • Het recht op verwijderen van uw persoonsgegevens;
 • Het recht op beperking van betreffende verwerking(en);
 • Het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van Soltegro.

Voor vragen of verzoeken kunt u contact opnemen met onze administratie. Soltegro zal binnen de wettelijke termijn reageren.

Intrekken toestemming

In het kader van het gebruik van producten en diensten van Soltegro, alsmede in geval sprake is van getoonde interesse in producten en diensten, is het mogelijk dat u informatieve en commerciële informatie van ons ontvangt. Als u deze niet langer wenst te ontvangen, kunt u uw toestemming hiervoor intrekken.

Beveiliging

Soltegro heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen die ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd tegen onrechtmatige of onbevoegde verwerking, verlies, vernietiging en beschadiging.

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de in dit privacy statement behandelde onderwerpen kunt u altijd contact opnemen met onze administratie via info@soltegro.nl.

Wijzigingen van dit privacy statement

De manier waarop Soltegro persoonsgegevens verwerkt, het doel, de samenstelling of de hoeveelheid gegevens die worden verwerkt, kan wijzigen. Daarom behoudt Soltegro zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen.